Kategórie produktov

Akčný tovar

akcia
-30%

Komôrkový polykarbonát Exolon 2/10 Ultralight (pr...

Hrúbka:10 mm
Farba:číra
Šírka:1050 mm, 2100 mm
Dĺžka:1000 - 7000 mm »

9,99 € Skladom
(9,51 €/m2)

akcia-vybrané varianty
-30%

Komôrkový polykarbonát StartLine (Frost) 2/10 so ...

Hrúbka:10 mm
Farba:2 možnosti »
Šírka:1050 mm, 2100 mm
Dĺžka:1000 - 7000 mm »

63,68 € Skladom
(12,13 €/m2)

Nový
akcia-vybrané varianty
-40%

Komôrkový polykarbonát Exolon 5X/16 (predtým Makr...

Hrúbka:16 mm
Farba:šedá
Šírka:1050 mm, 2100 mm
Dĺžka:2000 - 7000 mm »

59,42 € Skladom
(14,15 €/m2)

akcia-vybrané varianty
-20%

Komôrkový polykarbonát Exolon 4/10 (predtým Makro...

Hrúbka:10 mm
Farba:3 možnosti »
Kód farby:teploreflexná
Šírka:1050 - 2100 mm »
Dĺžka:1000 - 7000 mm »

30,40 € Skladom
(14,48 €/m2)

akcia-vybraný variant
odporúčame-vybraný variant
-25%

Striešky nad vchod Zenit Exclusive

Šírka:1570 mm
Dĺžka:950 mm
Farba konštrukcie:champagne
Farba výplne:bronz / hnedá / dymo »

126,00 € Skladom

prev next
Výpredaj Na stiahnutie

Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

Kupující uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim.  Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy ZENIT SK, s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej nedeliteľnou súčasťou.

Predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode firmy ZENIT SK, s.r.o.

Tovar je zasielaný na území Slovenskej republiky, zásielky mimo SR sú riešené individuálne.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. (ďalej len tovar) Údaje o tovare, ktoré predávajúci získal od výrobcov sú nezáväznými údajmi. ZENIT SK, s.r.o. (ďalej len predávajúci) sa zaväzauje, že bude svojím odberateľom dodávať:

  • nepoškodený tovar v súlade so špecifikáciou, alebo vlastnosťami obvyklými pre tento druh tovaru,
  • vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
  • vybavený textami v slovenskom jazyku ev. záručnými listami, pokiaľ je to pri vybranom druhu tovaru obvyklé.

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho

4. Objednávka tovaru, uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. V prípade, kedy predávajúci k uzavretiu zmluvy nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky kupujúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivých prípadoch (zvlášť pri vyššej celkovej cene nákupu) vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky kupujúcim.

Predávajúci je v takomto prípade oprávnený žiadať od kupujúceho potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, faxu, alebo textovej (sms) správy. Pokiaľ predávajúci odmietne objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

5. Cena a platenie

Ceny uvedené na stránkach E-shopu predávajúceho sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien v závislosti na zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a dodávateľov.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho, uhradením hotovosti v mieste plnenia predávajúceho, alebo uhradením hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku. Pri každom prípade nedodržania doby splatnosti je kupujúci je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok z omeškania z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do zaplatenia úplnej kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné výlučne až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

K cene materiálu sa s výnimkou osobného odberu pripočítava cena dopravy a prípadne poplatok za odoslanie na dobierku podľa aktuálne platných cien.

Cena za dopravu je bežne stanovená na 18,- € s DPH (platí pre rozmery dosiek do 3000mm) za produkty z Plexiskla a polykarbonátu a 35,- € s DPH (platí pre rozmery dosiek nad 3000mm) za produkty z polykarbonátu, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia/autorizácie záväznej objednávky za podmienok odovzdania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky. V prípade, že je tovar na sklade predávajúceho, zaväzuje sa predávajúci vyexpedovať, alebo odovzdať dopravcovi maximálne 5. pracovný deň po doručení/autorizácii objednávky. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená v prípade, že oneskorenie je spôsobené vyššou mocou, alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Väčšina položiek z ponuky je skladom. Niektorí výrobcovia však neoznámia včas výpadok výroby či oneskorenia dodávok. Pokiaľ sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude možné dodať prepravcovi, resp. vyexpedovať do 5 pracovných dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania, alebo ponúkne porovnateľný výrobok. V takomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia doba sa považuje za vyplnenú včas, pokiaľ je tovar pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej, alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Pokiaľ nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave dopravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve na jeho účet.

7. Dopravné podmienky

Doručenie zásielky od momentu expedície, alebo odovzdania zásielky dopravcovi trvá štandardne do 48 hodín. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu termínu (dopravná kalamita a pod.). Kupujúci je povinný tovar poriadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek chýb ihneď upovedomiť dopravcu. Doklad o predaji je priložený k balíku.

7a. Osobný odber

Osobný odber je možné uskutočniť v obci Koš, okres Prievidza, ulica Nová 831/78. O termíne osobného odberu je najvhodnejšie sa dohodnúť telefonicky. (046/5430771)

8. Záruka, reklamácie, vrátenie tovaru

Predávajúci poskytne zákonnú záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Pokiaľ zákazník zistí pri preberaní tovaru poškodenie obalu zásielky, musí túto skutočnosť oznámiť dopravcovi, má právo zásielku neprebrať a vrátiť ju prostredníctvom dopravcu predávajúcemu. V prípade, že kupujúci zistí po rozbalení zásielky chyby, alebo poškodenia, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prebratia tovaru. Kupujúci je povinný si kompletnosť a neporušenosť skleníku skontrolovať ihneď pri prevzatí, prípadné nezrovnalosti riešiť ihneď s vodičom, ktorý tovar priviezol. Konštrukciu skleníku je nutné skontrolovať najneskôr do 14 dní od prevzatia, na reklamácie kompletnosti súčiastok nebude braný ohľad.

Reklamácia musí obsahovať dátum dodania tovaru, číslo objednávky, názov výrobku, reklamované množstvo, popis chyby a návrh na vyriešenie reklamácie. V prípade, že je reklamovaná neúplnosť dodávky skleníku, alebo iného výrobku, musí byť tiež uvedené presné označenie pozície (položky) podľa baliaceho listu. (číselné aj slovné). Reklamácie nemožno uplatniť telefonicky.

Predávajúci je povinný sa vyjadriť do 10 pracovných dní odo dňa prijatia reklmácie.

Vrátenie tovaru kupujúcemu je možné bez udania dôvodu do 14 dní po prevzatí zásielky. Kupujúci môže vrátiť celú zásielku v prípade, že je úplná a nepoškodená. Spoločne s tovarom musí kupujúci predávajúcemu poslať naspäť tiež daňový doklad/faktúru, ktorá bude predávajúcim stornovaná. Kupujúci môže vrátiť tiež časť zásielky v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar určený k vráteniu musí byť v neporušenom a nepoškodenom obale.